پروژه های متلب

www.it2.ir

www.sour3.com

آموزش متلب
آموزش مطلب
آموزش MATLAB
آموزش برنامه نویسی متلب
آموزش برنامه نویسی مطلب
آموزش برنامه نویسی MATLAB
آموزش پیشرفته متلب
آموزش پیشرفته مطلب
آموزش پیشرفته MATLAB
آموزش برنامه نویسی پیشرفته متلب
آموزش برنامه نویسی پیشرفته مطلب
آموزش برنامه نویسی پیشرفته MATLAB

هوش مصنوعی در متلب
هوش مصنوعی در مطلب
هوش مصنوعی در MATLAB
الگوریتم ژنتیک در متلب
الگوریتم ژنتیک در مطلب
الگوریتم ژنتیک در MATLAB
بهینه سازی در متلب
بهینه سازی در مطلب
بهینه سازی در MATLAB
شبکه عصبی در متلب
شبکه عصبی در مطلب
شبکه عصبی در MATLAB

آموزش سیمیولینک
آموزش سیمولینک
آموزش Simulink

GA
Genetic Algorithm
الگوریتم ژنتیک

Ant Algorithm
الگوریتم مورچه ها

ACO
Ant Colony Optimization
بهینه سازی کلونی مورچه ها

Ant System
سیستم مورچه ها

MMAS
Max-Min Ant System
سیستم مورچه ها کمینه بیشینه

EA
Evolutionary Algorithm
الگوریتم تکاملی

PSO
Particle Swarm Optimization
بهینه سازی گروه ذرات
بهینه سازی ازدحام ذرات
الگوریتم پرندگان

RL
Reinforcement Learning
یادگیری تقویتی

ANN
Artificial Neaural Networks
شبکه عصبی
شبکه های عصبی مصنوعی

AI
Artificial Intelligence
هوش مصنوعی

Computational Intelligence
هوش محاسباتی

Multi-agent Systems
سیستمهای چند عاملی

Fuzzy Systems
سیستمهای فازی

FLC
Fuzzy Logic Control
کنترل منطق فازی

Fuzzy Logic
منطق فازی

Fuzzy Control
کنترل فازی

FIS
Fuzzy Inference System
سیستم استنتاج فازی

ANFIS
Adaptive Neural Fuzzy Inference System
سیستم استنتاج تطبیقی فازی عصبی

NSGA
Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
الگوریتم ژنتیک چند هدفی
بهینه سازی چند هدفی
الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب

PSEA
Pareto Strength Evolutionary Algorithm
الگوریتم تکاملی چند هدفی
جبهه پارتو

Swarm Intelligence
هوش جمعی
هوش ازدحامی

AIS
Artificial Immune Systems
سیستم ایمنی مصنوعی

Linear Programming
LinProg
برنامه ریزی خطی
لینپروگ
لین-پروگ

TSP
Traveling Salesman Problem
مسأله فروشنده دوره گرد

Job-Shop Scheduling
Scheduling Problem
مسأله برنامه ریزی زمانی
مسأله زمانبندی
مسأله زمان بندی

Resource Allocation
تخصیص منابع

MATLAB Control System Toolbox
جعبه ابزار کنترل خطی متلب
جعبه ابزار کنترل خطی مطلب
جعبه ابزار کنترل خطی MATLAB

MATLAB Robust Control Toolbox
جعبه ابزار کنترل مقاوم متلب
جعبه ابزار کنترل مقاوم مطلب
جعبه ابزار کنترل مقاوم MATLAB

MATLAB Fuzzy Logic Toolbox
جعبه ابزار فازی متلب
جعبه ابزار فازی مطلب
جعبه ابزار فازی MATLAB
جعبه ابزار منطق فازی متلب
جعبه ابزار منطق فازی مطلب
جعبه ابزار منطق فازی MATLAB

MATLAB Fuzzy Control Toolbox
جعبه ابزار کنترل فازی متلب
جعبه ابزار کنترل فازی مطلب
جعبه ابزار کنترل فازی MATLAB

MATLAB Symbolic Toolbox
جعبه ابزار سیمبولیک متلب
جعبه ابزار سیمبولیک مطلب
جعبه ابزار سیمبولیک MATLAB
جعبه ابزار Symbolic متلب
جعبه ابزار Symbolic مطلب
جعبه ابزار Symbolic MATLAB

MATLAB Optimization Toolbox
جعبه ابزار بهینه سازی متلب
جعبه ابزار بهینه سازی مطلب
جعبه ابزار بهینه سازی MATLAB

MATLAB Neural Networks Toolbox
جعبه ابزار شبکه عصبی متلب
جعبه ابزار شبکه عصبی مطلب
جعبه ابزار شبکه عصبی MATLAB

MATLAB LinProg
برنامه ریزی خطی در متلب
برنامه ریزی خطی در مطلب
برنامه ریزی خطی در MATLAB

GUI
Graphical User Interface
واسط گرافیکی کاربر
رابط گرافیکی کاربر

GUIDE
Graphical User Interface Design Environment
محیط جامع طراحی واسط گرافیکی کاربر
محیط جامع طراحی رابط گرافیکی کاربر

Linear Control Systems
سیستمهای کنترل خطی

Bode Diagram
نمودار بود
دیاگرام بود

Nyquist Diagram
نمودار نایکوئیست
دیاگرام نایکوئیست

Nichols Chart
نمودار نیکولز
چارت نیکولز

Root Lucas
مکان هندسی ریشه ها

Digital Control Systems
سیستمهای کنترل دیجیتال

Modern Control Systems
سیستمهای کنترل مدرن
سیستمهای کنترل نوین
سیستمهای کنترل پیشرفته

Generalized Eigenvalue Problem
مسأله مقدار ویژه تعمیم یافته

Eigenvalue and Eigenvector
مقدار ویژه و بردار ویژه
ویژه مقدار و ویژه بردار

Jordan Form
فرم جردن
فرم کانونی جردن
فرم استاندارد جردن

Canonical Form
فرم کانونی
فرم استاندارد

Observer
رویتگر
رویت گر

Observable
رویت پذیر

Observability
رویت پذیری

State Feedback
فیدبک حالت

Controller
کنترلر
کنترل کننده

Controllable
کنترل پذیر

Controllability
کنترل پذیری

Optimal Control Systems
سیستمهای کنترل بهینه

LQR
Linear Quadratic Regulator
رگولاتور خطی مرتبه 2
رگولاتور خطی مزتبه دو
کنترل بهینه درجه 2
کنترل بهینه درجه دو

LQG
Linear Quadratic Gaussian

KF
Kalman Filter
فیلتر کالمن
تخمین حالت
تخمینگر بهینه
تخمین گیر بهینه

EKF
Extended Kalman Filter
فیلتر کالمن تعمیم یافته

Nonlinear Control Systems
سیستمهای کنترل غیر خطی

Chaos
آشوب
کنترل آشوب

Bifurcation
دو شاخه شدگی

Model Predictive Control
کنترل مدل پیش بین

Multivariable Control Systems
سیستمهای کنترل چندمتغیره

Robust Control Systems
سیستمهای کنترل مقاوم

Adaptive Control Systems
سیستمهای کنترل تطبیقی

Stochastic Control
کنترل تصادفی
کنترل اتفاقی
کنترل فرایندهای تصادفی
کنترل فرایندهای اتفاقی

Dynamic Programming
برنامه ریزی پویا

Suspension System Control
کنترل سیستم تعلیق خودرو
کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو

Image Processing
پردازش تصویر دیجیتال

DSP
Digital Signal Processing
پردازش سیگنال دیجیتال

Numerical Methods
روشهای عددی
محاسبات عددی

Gauss-Jordan Elimination
حذف گوس جردن

Gauss-Seidel Elimination
حذف گوس سایدل

Newton Method
روش نیوتن برای حل معادلات
روش نیوتون برای حل معادلات
روش نیوتن برای حل عددی معادلات
روش نیوتون برای حل عددی معادلات

Newton-Raphson Method
روش نیوتن رافسون بری حل معادلات
روش نیوتون رافسون بری حل معادلات
روش نیوتن رافسون برای حل عددی معادلات
روش نیوتون رافسون برای حل عددی معادلات

Bisection Method
Bi-section Method
روش تنصیف
روش دو بخشی کردن

RK4
Runge-Kutta 4
رانگ کوتا 4
رانگ کوتا مرتبه 4
رانگ کوتا چهار
رانگ کوتا مرتبه چهار

Linear Differential Equation
معادلات دیفرانسیل خطی

Partial Differential Equation
معادلات دیفرانسیل جزئی

Nonlinear Differential Equation
معادلات دیفرانسیل غیر خطی

Simpson Rule
قاعده سیمپسون برای انتگرال گیری عددی

Interpolation
درون یابی
درونیابی

Extrapolation
برون یابی
برونیابی

Curve Fitting
برازش منحنی

Advanced Engineering Mathematics
ریاضیات مهندسی پیشرفته

Fourier Transform
تبدیل فوریه
انتگرال فوریه
سری فوریه

Laplace Transform
تبدیل لاپلاس

z-transform
تبدیل z

PDF
Probablity Density Function
تابع چگالی احتمال

CDF
Cumulative Density Function
تابع تجمعی چگالی احتمال

www.it2.ir

www.sour3.com

/ 0 نظر / 27 بازدید